Obow­iązek Informacyjny

Przesyła­jąc e-​maila na adres mailowy Admin­is­tra­tora wyrażasz zgodę na dołącze­nie Two­jego adresu poczty elek­tron­icznej do listy kon­tak­tów, której admin­is­tra­torem jest GABI­NET LEKARSKI lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierczak Makowa, 6/​24, 62502, Konin, NIP 6651677563, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści kore­spon­dencji dane, w tym adres e-​mail są przetwarzane przez Admin­is­tra­tora zgod­nie z przepisami Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE („RODO”), w następu­ją­cych celach:

  • w celu komu­nikacji z Tobą, w szczegól­ności obsługi zapy­tań ofer­towych, roz­pa­trzenia rekla­macji doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług Admin­is­tra­tora, lub innych celach wynika­ją­cych z treści Two­jej kore­spon­dencji, zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu zawar­cia i real­iza­cji ewen­tu­al­nej umowy pomiędzy Tobą a Admin­is­tra­torem zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu real­iza­cji obow­iązków prawnych Admin­is­tra­tora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu real­iza­cji dzi­ałań mar­ketingowych Admin­is­tra­tora w ramach prawnie uza­sad­nionego interesu Admin­is­tra­tora w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgod­nie z Twoimi oświad­czeni­ami woli doty­czą­cymi komu­nikacji mar­ketingowej złożonymi wobec Admin­is­tra­tora. Zgody udzielone w zakre­sie komu­nikacji mar­ketingowej (np. na przesyłanie infor­ma­cji hand­lowych drogą elek­tron­iczną lub kon­takt tele­fon­iczny w celach mar­ketingu bezpośred­niego) mogą być wyco­fane w dowol­nym cza­sie, bez wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie zgody przed jej cofnięciem.

Oso­bie udostęp­ni­a­jącej dane przysługuje prawo żąda­nia od Admin­is­tra­tora dostępu do danych, które jej doty­czą, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia oraz prawo do wniesienia sprze­ciwu wobec przetwarza­nia, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostęp­nione dane osobowe nie są przekazy­wane przez Admin­is­tra­tora pod­miotom trzecim.

Admin­is­tra­tor prze­chowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiąg­nię­cia określonych celów, tj.:

  • przez okres prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przez Administratora.

W przy­padku jakichkol­wiek pytań lub prob­lemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kon­tak­tować się z Admin­is­tra­torem pod następu­ją­cym adresem: Makowa 6/​24, 62502 Konin, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..