botoxBOTOX® jest nat­u­ral­nym, oczyszc­zonym białkiem, które powoduje relak­sację mięśni odpowiedzial­nych za pow­stawanie zmarszczek, pojaw­ia­ją­cych się w trak­cie pro­cesu starzenia. Preparat powoduje odpręże­nie i zre­lak­sowanie mięśni twarzy, dzięki czemu pac­jenci uzyskują nat­u­ralny wygląd.

W ciągu kilku dni po zabiegu, powinien być widoczny brak tworzenia się zmarszczek mim­ic­znych. Efekty leczenia mogą utrzymy­wać się do 4 miesięcy. Należy jed­nak pamię­tać, że okres ten jest indy­wid­u­alny dla każdego pac­jenta. Przy kole­jnych zab­ie­gach, okres ten może ulec wydłuże­niu. Zabiegu nie należy wykony­wać częś­ciej niż 3 razy w roku.

Wskaza­nia

Preparat ten przez­nac­zony jest dla osób, które chcą pod­dać się usuwa­niu zmarszczek głównie w górnej części twarzy, czyli zmarszczek mim­ic­znych. Są to zmarszczki, które wys­tępują często już u bardzo młodych osób, ponieważ związane są z żywą mimiką twarzy. W przy­padku zmarszczek bardzo głębo­kich i mocno botox2utr­walonych może zaist­nieć konieczność uzu­pełnienia zabiegu przez wypełnie­nie zmarszczek kwasem hialuronowym.

Główne miejsca zas­tosowa­nia Botoxu:

 • zmarszczki czoła,
 • zmarszczki między­br­wiowe, tzw. lwie zmarszczki,
 • kurze” łapki.

Prze­ci­wskaza­nia

 • bezwzględne:
  • zaburzenia prze­wod­nictwa nerwowo-​mięśniowego (mias­te­nia gravis, zespół Lam­berta Eatona)
  • nad­wrażli­wość na skład­niki preparatu (albu­miny ludzkie)
  • stosowanie następu­ją­cych leków lub okres do 1 tygod­nia od ich odstawienia:
   • aminog­likozydy (strep­to­my­cyna, gen­tamy­cyna, amika­cyna, kanamy­cyna itp.)
   • aminochi­nolony (chlorochina, hydroksychlorochina)
   • D-​penicylamina (Cuprenil)
   • cyk­losporyna
   • linkomy­cyna, tetra­cyk­lina, polimyksyna
  • miejs­cowe infekcje skóry
  • ciąża, okres laktacji
 • względne:
  • zaburzenia krzep­nię­cia
  • stosowanie leków prze­ci­wkrzepli­wych (np. aspiryna lub inne preparaty kwasu acetylosalicylowego)

Dzi­ała­nia niepożądane:

 • ból w momen­cie iniekcji
 • małe krwiaki, które mogą pow­stać w miejscu wstrzyknię­cia jeżeli igła natrafi na niewielkie naczynie
 • zbyt­nie obniże­nie brwi lub zbyt duże uniesie­nie w przy­padku leczenia zmarszczek czołowych
 • mały, prze­jś­ciowy obrzęk z pojaw­ie­niem się delikat­nego mrowienia w miejscu iniekcji
 • nad­mierne zwiotcze­nie mięśni (opadanie powieki, opadanie kącika ust)
 • ból głowy, ustępu­jący po zas­tosowa­niu preparatu przeciwbólowego.

Uwaga: Reakcje te mają charak­ter przemi­ja­jący, więk­szość z nich ustępuje na ogół po kilku dni­ach. Efekt nad­miernego zwiotczenia mięśni może utrzymy­wać się 26 tygodni.

Rezul­taty:

Przed Po
botox 1a botox 1b
Przed Po
botox 1a botox 1a
Przed Po
botox 1a botox 1a
Przed Po
botox 1a botox 1a