endermologiaENDER­MOLO­GIA to:

 • mod­e­lowanie syl­wetki ciała
 • redukcja nad­mi­aru tkanki tłuszczowej
 • poprawa elasty­czności skóry
 • zwal­czanie cellulitu
 • drenaż lim­faty­czny

Ender­molo­gia opiera się na unikalnym, opaten­towanym pro­ce­sie: dwie elekro­n­icznie sterowane rolki umieszc­zone w her­me­ty­cznej komorze dzi­ałają w połącze­niu z pod­ciśnie­niem. Pod­ciśnie­nie tworzy fałdę skórną, która jest zwi­jana przez pier­wszą rolkę a rozwi­jana przez drugą. Aby osiągnąć pełną mobi­liza­cję tkanki, rolki poruszają się wewnątrz głow­icy nie tylko ruchem obro­towym wokół włas­nej osi ale również wzglę­dem siebie zgod­nie ze stanem tkanki i inten­sy­wnoś­cią wybranego zabiegu. W zależności od pro­gramu pro­ces ten jest uzu­peł­ni­any ciągłym lub ryt­micznym podciśnieniem.

endermologia2W połącze­niu z pod­ciśnie­niem mamy do dys­pozy­cji wiele wari­antów kierunku, pręd­kości i sposobu prowadzenia głow­icy. Dlat­ego właśnie aparaty LPG® pozwalają na lecze­nie wszys­t­kich rodza­jów cel­lulitu, w tym również obrzękowo-​zwłóknieniowego. Zadaniem takiego masażu jest sty­mu­lacja krąże­nia krwi, elim­i­nacja toksyn, ogranicze­nie retencji wody, rozluźnie­nie struk­tury tkanki łącznej. Ender­molo­gie® to udowod­niona skuteczność w walce z cellulitem.

Dzięki niein­wazyjnemu, całkowicie bezbolesnemu dzi­ała­niu zabiegi są nie tylko wysoko skuteczne, ale zapew­ni­ają klien­tom relaks i dobre samopoczucie.

Zabiegi wykony­wane są w serii. Aby uzyskać opty­malne rezul­taty pro­ponowanych jest od 14 do 20 zabiegów wykony­wanych dwa razy w tygod­niu. Każdy zabieg trwa ok. 35 minut. W celu zapewnienia maksy­mal­nego kom­fortu masaż wykony­wany jest przez spec­jalny kostium, który chroni skórę przed mechan­icznym uszkodze­niem, zapew­nia opty­malną moc zabiegu i daje możli­wość wykony­wa­nia płyn­nych manewrów.

Znakomite wyniki, jakie daje Ender­molo­gie® można doku­men­tować pomi­arami i zdję­ci­ami wyko­nanymi przed i po serii zabiegów. W cza­sie trwa­nia kuracji zale­cane jest przestrze­ganie zasad zdrowego odży­wia­nia, lekka gim­nastyka oraz w celu uzyska­nia pełnego efektu drenu­jącego wyp­i­janie ok. 2,5 l wody dziennie.

Prze­ci­wskaza­nia:

 • zapale­nie żył
 • czynny nowotwór
 • ciąża
 • leczenia antykoag­u­lan­tami

Ograniczenia miejs­cowe:

 • przepuk­lina
 • naczy­niak
 • bolesne żylaki
 • liczne tłuszczaki

Rezu­taty:

Przed Po
lpg 1a lpg 1a
Przed Po
lpg 1a lpg 1a
Przed Po
lpg 1a lpg 1a
Przed Po
lpg 1a lpg 1a