laser salsaLaser Salsa 120 ide­al­nie nadaje się do zamyka­nia trwale rozsz­er­zonych naczyń włosowatych splotu pod­bro­dawkowego skóry, które uwidacz­ni­ają się przez naskórek w postaci czer­wonych lub niebies­kich niteczek oraz siatek naczyń.Światło lasera o dłu­gości fali 940nm jest jed­nym z najlepiej pochła­nial­nych przez hemo­glo­binę zawartą we krwi. Jed­nocześnie niskie pochła­ni­anie przez melan­inę ogranicza możli­wość pow­stawa­nia prze­bar­wień. Laser diodowy 940nm jest skuteczniejszy w zab­ie­gach naczyniowych niż lasery ND:Yag, lasery alek­sandry­towe, lasery rubinowe.

Prze­ci­wskaza­nia:

 • ciąża
 • opal­enizna nat­u­ralna, po solar­ium lub po samoopalaczu
 • foto­der­ma­tozy
 • bielactwo
 • łuszczyca
 • choroby pęcherzykowe skóry
 • padaczka
 • skłon­ność do przebarwień
 • skłon­ność do bliznowców
 • akty­wne infekcje skóry
 • cukrzyca
 • nowotwór
 • rozrusznik serca
 • zaburzenia krzep­nię­cia
 • foto­typ IV-​VI
 • zaży­wanie anty­bio­tyków i leków przeciwdepresyjnych

Przy­go­towanie do zabiegu laserowego

Przed zabiegiem nie stosować :

 • kremów lub maści z VIT A , C i kwasami owocowymi
 • doust­nej ter­apii retinoidami (np. Roaccutane,Izotec,Acnenormin,Tretinex )min. 6 miesięcy przed zabiegiem
 • leków światłouczu­la­ją­cych –foto­toksy­cznych, fotoa­ler­gicznych i ziół o takim dzi­ała­niu (dzi­u­raw­iec, nagi­etek, herbata Figura 1i2 i innych herbat wyszczu­pla­ją­cych) na kilka tygodni przed zabiegiem
 • samoopalaczy min. 4tyg. przed zabiegiem

Postępowanie po zabiegu laserowym

 • nat­u­ral­nym objawem po zabiegu jest zacz­er­wie­nie­nie skóry i strupki
 • skóry po zabiegu nie należy trzeć, złuszczać, drażnić mechan­icznie, odry­wać strupków
 • opalanie nat­u­ralne i w solar­ium jest bezwzględ­nie zabro­nione do 6 tyg. po zabiegu, w tym okre­sie konieczne
 • jest stosowanie kremów z fil­trem UV 50 SPF
 • nie stosować samoopalaczy
 • nie jest wskazana do tygod­nia po zabiegu sauna, siłow­nia, fitness
 • nie spoży­wać alkoholu
 • odpowied­nio codzi­en­nie pielęg­nować skórę naczynkową, stosować odpowied­nie kosmetyki/​kosmeceutyki do skóry naczyniowej, które poma­gają obkur­czyć i wzmoc­nić naczy­nia krwionośne
 • Uzu­pełnić niedobory wit­a­min głównie B2, PP i C chronić skórę przed zim­nem i wilgo­cią — stosować ochronne kremy w okre­sie jesienno-​zimowym

Należy pamię­tać, że w wyniku nie przestrze­ga­nia zale­ceń lekarza mogą się pojawić dłu­gotr­wałe prze­bar­wienia, odbar­wienia skóry i blizny.

Należy pamię­tać, że zabiegi laserowe są w stanie usunąć ist­niejące posz­er­zone naczy­nia, nie zapo­b­ie­gają jed­nak pow­staw­ia­niu kole­jnych, szczegól­nie przy utrzymy­wa­niu się czyn­ników predys­ponu­ją­cych, takich jak ekspozy­cja na
słońce, trądzik różowaty, zaburzenia krąże­nia żyl­nego. Pale­nie tyto­niu i otyłość zmniejszają skuteczność zabiegów laserowych.