nadpotliwoscNajczęś­ciej doty­czy pach, rąk, stóp. Skuteczną metodą leczenia jest ostrzyknię­cie skóry w miejs­cach najwięk­szego wydziela­nia potu toksyną bot­u­li­nową typu A.

Pier­wsze efekty obser­wuje się w ciągu 35 dni po zabiegu i utrzy­mują się przez około 6 miesięcy. Po tym okre­sie blokada poce­nia się stop­niowo przes­taje dzi­ałać i można wykonać ponowne wstrzyknięcia.

Podob­nie jak w przy­padku leczenia zmarszczek zabieg może być wielokrot­nie pow­tarzany. Lecze­nie toksyną bot­u­li­nową jest bez­pieczne. Objawy uboczne wys­tępują bardzo rzadko i są przemijające.