regeneris boxCzym jest Regeneris – wam­pirzy lifting?

Regeneris, zwany także przez pac­jen­tów ”Wam­pirzym Liftingiem” to spec­jalny pro­gram biosty­mu­lacji komórek skóry, który opiera się na uzyska­niu osocza bogatopłytkowego z Two­jej włas­nej krwi. Regeneris zaw­iera komórki i czyn­niki wzrostu z Two­jej krwi, które pobudzają skórę do regen­er­acji, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą wital­ność. W efek­cie staje się ona gład­sza, bardziej elasty­czna i wyraźnie młodsza.

Regeneris – jest przy tym pro­duk­tem w 100% biokom­paty­bil­nym, a rewital­iza­cja skóry twarzy możliwa jest dzięki, tzw. Auto­log­icznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autol­o­gous Cel­lu­lar Regen­er­a­tion) – czyli regen­er­acji komórek skóry, dzięki dzi­ała­niu włas­nych czyn­ników wzrostu i komórek macierzystych.

Regeneris dzi­ała poprzez aktywację płytek krwi zawartych w osoczu, bogatopłytkowym do pro­dukcji specy­ficznych czyn­ników wzrostu, które:

  • pobudzają pro­cesy regen­er­acji tkanek
  • wspo­ma­gają pro­ces angio­genezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych)
  • akty­wują mezenchy­malne komórki macierzyste
  • pobudzają fibrob­lasty do tworzenia nowego kolagenu

Regeneris – wam­pirzy lift­ing jest bardzo pop­u­larnym zabiegiem wśród zagranicznych i pol­s­kich gwiazd show biz­nesu. Pamię­taj, że tylko ory­gi­nalny zabieg daje 100% satysfakcji.

Na rynku jest wiele innych sys­temów uzyski­wa­nia osocza bogatopłytkowego, ale tylko Regeneris jest objęty szwa­j­carskim paten­tem i daje najskuteczniejsze efekty.

Podawanie ory­gi­na­lych, szwa­j­cars­kich zestawów Regeneris w zmarszczki uruchamia pro­ces, którego zadaniem jest sty­mu­lowanie komórek macierzystych do nam­naża­nia oraz pobudzanie fibrob­lastów do wyt­warza­nia nowego kola­genu, co ma doprowadzić do regen­er­acji i odnowy skóry, jej naw­ilże­nia i odmłodzenia. Pro­ces starzenia się naszej skóry związany jest bowiem ze spowol­nie­niem odnowy komórek naszego ciała i ich zmniejs­zoną zdol­noś­cią regeneracji.

Efekty, które możemy uzyskać, dzięki Regeneris to:

  • rewital­iza­cja skóry, wygładze­nie i ujed­no­lice­nie kolorytu skóry, poprawa elasty­czności, napię­cia i gęs­tości skóry
  • remod­el­ing włókien kolagenowych
  • poprawa ukr­wienia skóry
  • wygładze­nie zmarszczek i fałd – wol­ume­tryczna, ter­apia biosty­mu­lu­jąca komórki skóry
  • przyspiesze­nie pro­cesów goje­nia po zab­ie­gach medy­cyny estetycznej