POLI­TYKA PRY­WAT­NOŚCI SERWISU

www​.gabi​neteste​ty​czny​.com​.pl

Ochrona pry­wat­ności Użytkown­ików jest dla 1. GABI­NET LEKARSKI lek. med. Renata Sten­cel– Kaźmier­czak 2. WITALIS KAŹMIER­CZAK RENATA STENCEL-​KAŹMIERCZAK SPÓŁKA CYWILNA szczegól­nie ważna. Z tego względu Użytkown­icy Ser­wisu www​.gabi​neteste​ty​czny​.com​.pl mają zag­waran­towane wysokie stan­dardy ochrony pry­wat­ności. 1. GABI­NET LEKARSKI lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierczak 2. WITALIS KAŹMIER­CZAK RENATA STENCEL-​KAŹMIERCZAK SPÓŁKA CYWILNA jako admin­is­tra­tor danych dba o bez­pieczeństwo udostęp­nionych przez Użytkown­ików danych.

Celem Admin­is­tra­tora jest również należyte infor­mowanie Użytkown­ików o prawach i obow­iązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczegól­nie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w roz­porządze­niu Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (dalej jako „RODO”).

Użytkown­ikiem jest każda osoba fizy­czna, której dane doty­czą, korzys­ta­jąca z ser­wisu inter­ne­towego www​.gabi​neteste​ty​czny​.com​.pl lub usług elek­tron­icznych dostęp­nych za pośred­nictwem Serwisu.

Admin­is­tra­torem danych osobowych udostęp­nionych przez Użytkown­ika w Ser­wisie www​.gabi​neteste​ty​czny​.com​.pl jest 1. GABI­NET LEKARSKI lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierczak 2. WITALIS KAŹMIER­CZAK RENATA STENCEL-​KAŹMIERCZAK SPÓŁKA CYWILNA, Makowa 6/​24, 62502 Konin, NIP 6651677563, (dalej jako „Administrator”).

I. Korzys­tanie z Ser­wisu przez Użytkown­ika a ochrona danych osobowych

 1. Korzys­tanie z Ser­wisu www​.gabi​neteste​ty​czny​.com​.pl jest anon­i­mowe i nie wymaga rejes­tracji Użytkown­ika, ani przekazy­wa­nia przez niego w trak­cie korzys­ta­nia z Ser­wisu jakichkol­wiek danych umożli­wia­ją­cych Admin­is­tra­torowi iden­ty­fikację Użytkown­ika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozu­mie­niu przepisów Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (dalej „RODO”).
 2. Admin­is­tra­tor w ramach Ser­wisu umożli­wia Użytkown­ikom wyłącznie przeglą­danie treści opub­likowanych w Ser­wisie. Admin­is­tra­tor nie udostęp­nia w ramach Ser­wisu funkcjon­al­ności pozwala­ją­cych na bezpośred­nie udostęp­nie­nie przez Użytkown­ika w Ser­wisie danych osobowych. Jed­nakże Użytkownik może udostęp­nić swoje dane osobowe poprzez kon­takt z Admin­is­tra­torem w wyko­rzys­taniem podanych w Ser­wisie danych kon­tak­towych Admin­is­tra­tora (adresu e-​mail, adresu pocz­towego, tele­fonu) lub poprzez naw­iązanie relacji hand­lowej (zawar­cie umowy).
 3. Admin­is­tra­tor Ser­wisu zas­trzega sobie prawo zbiera­nia i przetwarza­nia anon­i­mowych statystyk doty­czą­cych Użytkown­ików, w celu poz­na­nia ich pref­er­encji i oceny respek­towa­nia zasad korzys­ta­nia z Ser­wisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozu­mie­niu przepisów RODO i nie podle­gają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”

 1. Admin­is­tra­tor Ser­wisu infor­muje, iż pod­czas korzys­ta­nia z Ser­wisu w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika zapisy­wane są krótkie infor­ma­cje tek­stowe zwane „cook­ies”. Pliki „cook­ies” zaw­ier­ają takie dane infor­maty­czne jak: nazwa strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika, zapis para­metrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cook­ies” są kierowane do ser­w­era Ser­wisu za pośred­nictwem przeglą­darki inter­ne­towej zain­stalowanej w urządze­niu koń­cowym Użytkownika.
 2. Pliki „cook­ies” wyko­rzysty­wane są w Ser­wisie w celu:
  a. utrzy­ma­nia tech­nicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy ser­w­erem Ser­wisu, a urządze­niem koń­cowym Użytkown­ika;
  b. opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia przez Użytkown­ika ze stron inter­ne­towych Ser­wisu i dos­tosowa­nia sposobu ich wyświ­et­la­nia na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika;
  c. zapewnienia bez­pieczeństwa korzys­ta­nia z Ser­wisu;
  d. zbiera­nia statystyk odwiedzin stron Ser­wisu wspier­a­ją­cych ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;
  e. wyświ­et­la­nia na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika treści reklam­owych opty­mal­nie dos­tosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Ser­wisu stosowane są dwa rodzaje plików „cook­ies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cook­ies” są plikami ule­ga­ją­cymi automaty­cznemu usunię­ciu z urządzenia koń­cowego Użytkown­ika Ser­wisu po jego wyl­o­gowa­niu z Ser­wisu lub po opuszcze­niu przez niego stron inter­ne­towych Ser­wisu lub po wyłącze­niu przeglą­darki inter­ne­towej. „Stałe” pliki „cook­ies” prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików „cook­ies” lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkown­ika. „Stałe” pliki „cook­ies” instalowane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Admin­is­tra­tor Ser­wisu infor­muje, że:
  a. przeglą­darki inter­ne­towe domyśl­nie akcep­tują instalowanie plików „cook­ies” w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Każdy Użytkownik Ser­wisu może dokonać w dowol­nym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików „cook­ies” w uży­wanej przez niego przeglą­darce inter­ne­towej w taki sposób, aby przeglą­darka automaty­cznie blokowała obsługę plików „cook­ies”, bądź infor­mowała Użytkown­ika o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w jego urządze­niu koń­cowym. Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików „cook­ies” dostępne są w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej stosowanej przez Użytkown­ika Ser­wisu.
  ogranicze­nie stosowa­nia plików „cook­ies” przez Użytkown­ika może ujem­nie wpłynąć na poprawność wyświ­et­la­nia infor­ma­cji dostęp­nych w Serwisie.
 5. Pliki „cook­ies” zain­stalowane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu mogą być wyko­rzysty­wane przez współpracu­ją­cych z Admin­is­tra­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców lub part­nerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cook­ies” nie pozwala na iden­ty­fikację przez Admin­is­tra­tora Ser­wisu tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cook­ies” przetwarzanych przez ser­wer Ser­wisu posi­ada wyłącznie Admin­is­tra­tor Serwisu.

III. Zmi­any Poli­tyki prywatności

W celu uak­tu­al­nienia infor­ma­cji zawartych w niniejszej Poli­tyce pry­wat­ności oraz jej zgod­ności z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa, niniejsza Poli­tyka pry­wat­ności może ulec zmi­anie. W przy­padku zmi­any treści Poli­tyki pry­wat­ności, zmieniona zostanie data jej aktu­al­iza­cji wskazana na końcu jej tek­stu. W celu zasięg­nię­cia infor­ma­cji o sposo­bie ochrony danych osobowych, Admin­is­tra­tor rekomen­duje Użytkown­ikom reg­u­larne zapoz­nawanie się z postanowieni­ami Poli­tyki Prywatności.

IV. Infor­ma­cje kontaktowe

W celu uzyska­nia jakichkol­wiek infor­ma­cji doty­czą­cych niniejszej Poli­tyki Pry­wat­ności, Użytkownik może skon­tak­tować się z Admin­is­tra­torem danych osobowych: 1. GABI­NET LEKARSKI lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierczak 2. WITALIS KAŹMIER­CZAK RENATA STENCEL-​KAŹMIERCZAK SPÓŁKA CYWILNA, Makowa 6/​24, 62502 Konin, z wyko­rzys­taniem następu­ją­cych danych kon­tak­towych: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

Pon­adto ist­nieje również możli­wość kon­taktu drogą pocz­tową pod adresem: Makowa 6/​24, 62502 Konin.